Jan Bebą

10 tekstów – auto­rem jest Jan Bebą.

Pieniądze prze­mijają. Praw­dzi­we bo­gac­two jest w To­bie, zapamiętaj. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 marca 2017, 23:16

Sokół

Często w so­bie się zatrzymuję
Lecz cze­mu? Wca­le nie poj­muję
Myśli wsze­lakie krążą wokół
Jes­tem ofiarą – one jak sokół
roz­szar­pać mnie chcą bo­leśnie
Czy to na ja­wie czy we śnie

Gdy tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 października 2016, 19:44

Do cze­go zmie­rza życie współczes­ne­go człowieka? W po­goni za dob­rem ma­terial­nym za­pomi­namy o życiu ducho­wym. A prze­cież pieniądze to tyl­ko ka­wałek pa­pieru. Pa­pieru, który de­cydu­je o naszym lo­sie. Przez ten pa­pier dzieje [...] — czytaj całość

myśl • 15 września 2016, 21:29

Życie jest jak gra w po­kera. Ta­lia jest niez­mien­na, lecz gdy dos­ta­niesz słabe kar­ty, nie przej­muj się - nieba­wem to Ty będziesz się cie­szyć. Wys­tar­czy prze­taso­wać swo­je myśli i roz­począć no­we rozdanie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 sierpnia 2016, 18:50

Czas jest naszym naj­większym wro­giem. Cze­mu? Prze­cież po­dob­no to właśnie czas leczy ra­ny. Jed­nak również je tworzy. Czas to tęskno­ta za up­ragnionym. W jed­nej chwi­li możemy wiele zys­kać, ale też stra­cić wszystko. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 sierpnia 2016, 15:10

Kochaj tak, jak­by to był Twój os­tatni dzień.
Baw się tak, jak­by to był Twój os­tatni dzień.
Nie żałuj de­cyz­ji, przez które choć przez chwilę byłeś szczęśli­wy.
To Twój nie­szczęsny ko­niec - nie znasz dnia ani godzi­ny.

A gdy już odej­dziesz do od­ległej krainy...
Zro­zumiesz, że to nie śmierć.

Zro­zumiesz, że życie to sen... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 września 2015, 19:34

Za­miast spoglądać na krótkie od­cinki, pat­rz długodystansowo. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 lutego 2015, 19:38

Od zaw­sze pow­tarzałem: Kluczem do suk­ce­su nie jest dob­ry tre­ner, lecz dob­ry psycholog. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 stycznia 2015, 22:22

Niebo jest błękit­ne, tra­wa jest zielo­na. A tran­sfe­ry.in­fo siedzą i ku­pują lajki. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 listopada 2014, 18:55

Prob­le­my są niczym chwas­ty. Nie sposób od nich uciec, ale - można je zwalczać. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 sierpnia 2014, 06:38
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

19 października 2016, 20:54Cris sko­men­to­wał tek­st Sokół

3 września 2015, 20:46mechaa sko­men­to­wał tek­st Kochaj tak, jak­by to [...]

3 września 2015, 19:34Jan Bebą do­dał no­wy tek­st Kochaj tak, jak­by to [...]

11 lutego 2015, 19:38Jan Bebą do­dał no­wy tek­st Zamiast spoglądać na krótkie [...]

6 stycznia 2015, 22:22Jan Bebą do­dał no­wy tek­st Od zaw­sze pow­tarzałem: Kluczem [...]

30 listopada 2014, 18:55Jan Bebą do­dał no­wy tek­st Niebo jest błękit­ne, tra­wa [...]

12 sierpnia 2014, 06:38Jan Bebą do­dał no­wy tek­st Problemy są niczym chwas­ty. [...]